1. Introducció i dades de la companyia

El present es constitueix com l'Avís Legal i les condicions d'ús que regulen l'accés, navegació i ús de https://etwow.net/, titularitat d'IC ELECTRIC VEHICLES ELECTRICS, S.L. (En endavant "PRESTADOR DE SERVEIS"), amb domicili social en Ctra de Granollers a Cardedeu km 2,2, de les Franqueses del Vallès (08520), amb C.I.F nombre B65864613.de la companyia.

Per comunicar-se amb EL PRESTADOR DE SERVEIS de manera directa i efectiva, l'usuari podrà dirigir-se al correu electrònic: info@icelectric.it

2. Condicions generals d'ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del lloc web https://etwow.net/ estan subjectes a les presents condicions generals

3. Condicions Generals i la seva Acceptació

Aquestes condicions generals (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'accés i la utilització del web https://etwow.net/ (en endavant, el "Lloc Web"), incloent els continguts entenent per tals els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, (en endavant, "els continguts") i els serveis (en endavant, "els serveis") que eL PRESTADOR DE SERVEIS posa a disposició dels usuaris del lloc web.

L'accés als continguts i / o la utilització dels Serveis atribueix la condició d'usuari (en endavant, "l'Usuari") i comporta l'acceptació de les Condicions Generals en l'última versió publicada per EL PRESTADOR DE SERVEIS en el Lloc Web en el moment en què l'Usuari accedeixi als mateixos, de manera que si no està d'acord amb el contingut del mateix haurà d'abstenir d'accedir i / o utilitzar els Serveis i / o Continguts oferts pel lloc web.

Les presents Condicions Generals no exclouen la possibilitat que certs Serveis, Continguts i / o eines oferts a través del lloc web, se sotmetin a unes condicions particulars, en el cas, es posaran a disposició de l'Usuari.

4. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l'accés als Continguts i tots els Serveis oferts per EL PRESTADOR DE SERVEIS a través de la seva pàgina web, mitjançant el qual posa a disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats per EL PRESTADOR DE sERVEIS. No obstant això, EL PRESTADOR DE SERVEIS es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L'accés i utilització dels continguts i serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes..

5. Condicions d'Accés i Utilització dels Serveis.

5.1. Accés

L'accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats per https://etwow.net/ té caràcter gratuït, per als Usuaris.

5.2. Menors d'edat

Per fer ús dels Serveis els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als que accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d' especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

5.3. Obligació de fer un ús correcte del lloc web i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i els Serveis i a accedir als Continguts, de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d'EL PRESTADOR dE SERVEIS, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(A) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o l'ordre públic;

(E) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(F) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

(G) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(H) es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(I) violi els secrets empresarials de tercers;

(J) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;

(K) de qualsevol manera menyscabi el crèdit d'EL PRESTADOR DE SERVEIS o de tercers;

(L) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

(M) constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

(N) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) d'EL PRESTADOR DE SERVEIS o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

(O) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

(P) contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per EL PRESTADOR DE SERVEIS.

6. Responsabilitat per danys i perjudicis.

L'Usuari respondrà de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut de les presents Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització dels Serveis i l'accés als continguts.

7. Exclusió de garanties i de responsabilitat

7.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels Serveis

7.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat

EL PRESTADOR DE SERVEIS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, EL PRESTADOR DE SERVEIS advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc Web i dels Serveis. EL PRESTADOR DE SERVEIS tampoc garanteix la utilitat del lloc web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web i els Serveis , accedir a les diferents pàgines web que formen el lloc web oa aquelles des de les quals es presten els Serveis.

EL PRESTADOR DE SERVEIS exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del

funcionament del Lloc Web i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al lloc web i als Serveis, a la fiabilitat del lloc web i dels Serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web del lloc web oa aquelles des de les quals es presten els Serveis.

7.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització del Lloc Web i dels Serveis

EL PRESTADOR DE SERVEIS no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Lloc Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del lloc web i dels Serveis.

EL PRESTADOR DE SERVEIS exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del lloc web i dels Serveis.

7.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

7.2.1. qualitat

EL PRESTADOR DE SERVEIS no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

EL PRESTADOR DE SERVEIS exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

7.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat

EL PRESTADOR DE SERVEIS no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.

EL PRESTADOR DE SERVEIS exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

(A) L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

(B) La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

(C) La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

(D) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts;

(E) La inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;

(F) L'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als Continguts;

(G) Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'una altra forma transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels Serveis .

7.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat

EL PRESTADOR DE SERVEIS no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

EL PRESTADOR DE SERVEIS exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts.

7.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del lloc web

El lloc web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (com ara, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers (en endavant, "Llocs enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca al lloc web té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

Els resultats d'eines de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, de manera que EL PRESTADOR DE SERVEIS no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet els continguts puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En el cas que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l'enllaç pot posar en marxa el procediment mitjançant notificació al PRESTADOR DE SERVEIS en l'adreça indicada en el present Avís Legal.

EL PRESTADOR DE SERVEIS no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

EL PRESTADOR DE SERVEIS no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a:

(A) El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;

(B) El manteniment de la informació, continguts i serveis, existents en els llocs enllaçats;

(C) La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats;

(D) La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat en la condició general 9 respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través del lloc web.

7.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris

EL PRESTADOR DE SERVEIS no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del lloc web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, EL PRESTADOR DE SERVEIS no garanteix que els Usuaris utilitzin el Lloc Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. EL PRESTADOR DE SERVEIS tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

EL PRESTADOR DE SERVEIS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels Serveis i dels Continguts per part dels Usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del lloc web.

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web i els diferents elements que l'integren, com ara bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d'obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualsevol altre, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals eL PRESTADOR DE SERVEIS és titular exclusiu o cessionari amb l'abast requerit. Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l'Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l'Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o l'explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels seus elements integrants, excepte en els casos en què estigui legalment permès o hi hagi autorització expressa i per escrit d'EL PRESTADOR dE SERVEIS.

L'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts disponibles a través del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o tractar d'eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per EL PRESTADOR DE SERVEIS per a restringir actes que no comptin amb l'autorització d'EL PRESTADOR DE SERVEIS o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del lloc web . L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, ja siguin de titularitat d'EL PRESTADOR DE SERVEIS o de tercers.

Queden reservats, en els termes que preveu la legislació sobre propietat intel·lectual, tots els drets dels propietaris de les obres, interpretacions o execucions artístiques, fonogrames, enregistraments audiovisuals i emissions de radiodifusió objecte d'aquesta transmissió. Excepte autorització, queden prohibides, sota les sancions previstes en la legislació civil i penal d'aplicació, la reproducció, distribució (per venda, lloguer, préstec, etc.), execució pública, radiodifusió i comunicació al públic, en totes les seves formes, de aquesta transmissió i del seu contingut. "

9. Política de Privadesa.

En aquest sentit, s'informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat d'EL PRESTADOR DE SERVEIS, amb la finalitat de validar el seu accés, respondre a les seves consultes i sol·licituds, així com enviar-li newsletters i comunicacions comercials per mitjans telemàtics amb informació sobre continguts i serveis d'EL PRESTADOR dE sERVEIS, així com de terceres empreses patrocinadores i col·laboradores. Mitjançant l'enviament de les seves dades, l'Usuari presta el consentiment a la inclusió de les seves dades al fitxer d'acord a les anteriors finalitats.

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a EL PRESTADOR DE SERVEIS els canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades.

Els Usuaris podran dirigir-se a EL PRESTADOR DE SERVEIS, en la seva qualitat de titular del fitxer, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, transparència de la informació, supressió, limitació i portabilitat respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant una comunicació per escrit adjuntant fotocòpia del DNI dirigida a la següent adreça: Ctra de Granollers a Cardedeu km 2,2, de les Franqueses del Vallès (08520), amb la referència a la seva carta: "Exercici de drets "(al costat de la seva sol·licitud escrita i signada, haurà d'acreditar la seva personalitat aportant fotocòpia del seu DNI), o enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@icelectric.it.

10. Política de Cookies

Les "cookies" són petits arxius de text que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari quan visita llocs web. La seva utilització és molt útil perquè aquests llocs funcionin d'una manera més eficient: per exemple, si un usuari selecciona l'idioma preferit a la "home", el lloc web recordarà aquesta preferència i l'usuari podrà continuar navegant pel lloc web al idioma triat.

Les galetes poden dividir-se entre "galeta d'origen" i "galeta de tercers":

"Galeta d'origen": creada pel responsable del tractament de dades que opera el lloc web, en el present cas EL PRESTADOR DE SERVEIS com a titular del lloc web

"Galeta de tercers": creada per responsables del tractament de dades que no operen el lloc web visitat per l'usuari, és a dir, terceres empreses alienes a EL PRESTADOR DE SERVEIS.

El lloc web d'EL PRESTADOR DE SERVEIS utilitza les següents "cookies":

Cookie

 

Finalidad

Duración de la “cookie

 

 

 

 

 

 

Google

 

Análisis de perfiles de

Google controla el tiempo de expiración

 

Analytics

 

usuario,  medición  de

de estas cookies. Normalmente suelen

 

(cookie

de

datos de tráfico

expirar al cabo de un mes

 

 

 

 

terceros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESTADOR DE SERVEIS entén que mitjançant la navegació de l'usuari a través del lloc web ha estat informat i consent la instal·lació de les anteriors "cookies" en el seu ordinador.

De tota manera, l'usuari sempre podrà personalitzar l'ús de "cookies", així com impedir la recopilació de "cookies" modificant les opcions del navegador del propi usuari, entre els més comuns:

Firefox: OpcionesPrivacidadRastreodecir als llocs web que no desitjo ser rastrejat

Chrome: Menú de ChromeConfiguraciónMostrar opcions avanzadasPrivacidadConfiguración del contenidoCookiesbloquear galetes per defecte

Safari: Preferències PrivacidadBloquear Galetes

Explorer: HerramientasOpciones de InternetPrivacidadConfiguración mogui el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les cookies o totalment cap avall per permetre totes les galetes i, a continuació, feu clic a D'acord.

En bloquejar completament les "cookies", pot impedir que certs llocs web es mostrin correctament.

11. Legislació aplicable i fur

Les relacions establertes entre l'Usuari i EL PRESTADOR DE SERVEIS es regiran per la legislació espanyola. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, l'Usuari i EL PRESTADOR DE SERVEIS, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password